Contact Us

 • Address

  नागपूर विभाग (मुख्य कार्यालय)
  युनियन बँकेच्या वर, केशव द्वार समोर, रेशीमबाग मैदानाजवळ
  नागपूर - 440024

 • E-mail

  aakarfoundationho@gmail.com

 • Phone

  (O712) 2750501, +91 99232 01501

 • Find Us On

Contact With Us

Branches in Nagpur

 • Address

  नागपूर केंद्र क्र.-1
  12, छोटा ताजबाग चौक, हनुमान मंदिराजवळ, आयुर्वेदिक ले-आऊट, सक्करदरा, नागपूर – 440 001

 • E-mail

  aakarfoundationho@gmail.com

 • Phone

  (O712) 2750501, +91 9403361792

 • Address

  नागपूर केंद्र क्र.-2
  706 , बुटी ले-आऊट, सुदामा टॉकिजच्या मागे, धरमपेठ,
  नागपूर – 440 010

 • E-mail

  aakarfoundationho@gmail.com

 • Phone

  0712) 2522501, +91 9403361792

Branches in Pune and Chandrapur

 • Address

  पुणे विभाग मुख्य कार्यालय
  242/11, पहिला माळा, 'नंदादीप 1', रसिक लॉजच्या समोर, पंचवटी गौरव हॉटेलच्या मागे, भांडारकर रोड, शिवाजी नगर, डेक्कन, पुणे - 411004

 • E-mail

  puneaakarfoundation2009@gmail.com

 • Phone

  +91 9403361792

 • Address

  पुणे केंद्र : 2
  पुणे पोलीस पब्लिक स्कुल, पोलीस मुख्यालय, मॉडर्न कॉलेज जवळ, राहुल चित्रपट गृहासमोर, पोलीस मुख्यालय मैदान, शिवाजीनगर, पुणे. 411005

 • E-mail

  aakarfoundation2009@gmail.com

 • Phone

  9403361972, 9307088946

 • Address

  चंद्रपूर केंद्र क्र.-1
  आकार संचालित, कोलबास्वामी अभ्यासिका, एस. पी. कॉलेज च्या मागे, भानापेठ, चंद्रपूर

 • E-mail

  aakarchandrapur@gmail.com

 • Phone

  +91 9527049084, +91 9422946855

Locate Us