Categories: ,
  • 12 वी उत्तीर्ण व पदवीला असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी.
  • बॅचेस : मे, जुन, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी पासून दररोज 2 तास
  • कालावधी : 6/7 महिने (Regular & Weekend)
  • Medium : English + Marathi